Algemene Leden Vergadering 7 december 2017

Beste leden,

Zie onderstaand agendaoverzicht betreffende de ALV op donderdag 7 december 2017, kantine VVV03:


AGENDA


 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 30 maart 2017
Ligt vanaf donderdag 23 november 2017 ter inzage in de kantine van VVV’03

 1. Jaarverslag van de secretaris
Ligt vanaf donderdag 23 november 2017 ter inzage in de kantine van VVV’03

 1. Financieel verslag van de penningmeester
 2. Verslag van de kascontrolecommissie + benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 3. Contributie seizoen 2018/2019
 4. Aftreden en benoemen bestuursleden

  Statutair aftredend:
 • Joyce Vervoort (secretaris)

  Aantredend in bestuursfunctie:
 • Stephan Blaha (secretaris)
 1. Stand van zaken sponsoring
 2. Stand van zaken accommodatie
 3. Beleidsvoornemens
 4. Rondvraag
 5. Sluiting
Datum:           donderdag 7 december 2017          
Aanvang:        19:30 uur
Locatie:           kantine VVV’03