Algemene ledenvergadering - nieuwe bestuursleden!

Tijdens de zeer drukbezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging op 30 maart jongstleden zijn de gebruikelijke onderwerpen weer aan de orde gekomen. De notulen van de vorige ALV (november 2015), het jaarverslag van de secretaris en het financieel verslag van de penningmeester zijn door de vergadering besproken en goedgekeurd. De kascontrolecommissie had niets dan lof voor het gevoerde financiële beleid.

De vergadering heeft het bestuur tevens mandaat verleend voor een (minimale) verhoging van de contributie voor het seizoen 2017/2018.

Aftredend voorzitter Jos van Kleef is nog in het zonnetje gezet voor de bewezen diensten tijdens zijn voorzittersperiode de afgelopen 9 jaar.

Tot slot is er door de vergadering gestemd over de voorgedragen nieuwe bestuursleden. Vanaf 30 maart 2017 zijn de volgende personen in functie getreden:

  • Kevin Keunen Voorzitter
  • Joep Peters Vicevoorzitter
  • Ron Lemmen Vicesecretaris
Zij zullen samen met de overige bestuursleden verder gaan op de reeds ingeslagen - goede - weg. En het verenigingsbeleid alsmede de uitvoering hiervan met volle overgave ter hand nemen.

Vanaf deze plek wensen wij de heren heel veel succes in hun nieuwe functie.

  AirBrush 20170408182658